مدیریت پروژه در انفورماتیک مراقبت سلامت
مدیریت بحران
مدلهای معماری سیستم اطلاعات بهداشتی
مدلهای ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت
سیستم های الکترونیک سلامت
سیستم اطلاعات رادیولوژی
سیستم اطلاعات پرستاری NIS
سیستم اطلاعات آزمایشگاه
سازمان های بهداشت و درمان در ایران
سازمان WONCA